O nas

Instytut Badania i Upowszechnia Kultury został powołany aktem notarialnym w lipcu 2020 roku z inicjatywy osób
działających z pasją na rzecz edukacji historyczno-kulturalnej, którzy dostrzegli potrzebę poszerzenia oferty takich działań
w swoim regionie.

Fundacja prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjno-kulturalną. Podstawowym celem jest
integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych, promowanie wiedzy na temat osiągnięć polskiej i światowej
kultury (kinematografii, literatury, teatru, sztuk plastycznych) oraz edukacja historyczna mająca na celu budowanie
postaw patriotycznych. Organizując wydarzenia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, takie jak: warsztaty, wykłady (także
wykłady online), spotkania autorskie, festiwale, wystawy, oraz inne imprezy o charakterze kulturalnym, naukowym i
edukacyjnym.

Fundacja promuje i upowszechnia wiedzę oraz aktywizuje mieszkańców regionu, zwłaszcza osoby
wykluczone społecznie (osoby niepełnosprawne, ze środowisk patologicznych) oraz dzieci i przedstawicieli małych,
lokalnych społeczności wiejskich i miejskich do uczestnictwa w kulturze i kreatywnego spędzania czasu.


Fundacja podejmuje także działania na rzecz rozwoju nauki i edukacji zwłaszcza w obszarze historii (przede wszystkim
historii Polski), promuje postawy patriotyczne poprzez edukację dzieci i młodzieży: organizowanie konkursów, wykładów
itp. mających na celu edukacje i propagowanie kultury, sztuki i nauki oraz organizację warsztatów i spotkań promujących
powszechne praktyki czytelnicze.


Fundacja stawia sobie za cel także nie tylko edukację społeczeństwa w szerokim zakresie (zwłaszcza dzieci) ale także
zachęcanie do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury oraz poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki, do
podnoszenia poziomu świadomości literackiej.

Fundacja propaguje tradycje, postawy patriotyczne, piękno ojczystego
krajobrazu, język, materialne i duchowe dziedzictwo narodowe.


Fundacja realizuje swoje cele nawiązując współpracę z innymi organizacjami, organami państwowymi, instytucjami,
osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji.